Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

DUYURULAR

Son Torba Yasadan sonra A.Ş. lerde Bağımsız Temsilci ve sorumluluk(1)

 

Bursa, 02.Ekim.2014
 
Son Torba Yasadan sonra A.Ş. lerde Bağımsız Temsilci ve sorumluluk
 
Bilindiği gibi 6102 sayılı son Türk Ticaret Kanunumuz Anonim şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliği olabileceğini hüküm altına almıştır. Bunun üzerine bazı anonim şirketlerde, Türk Ticaret Kanununun yönetim kurulu üyeliği, temsil yetkisi, kapsam ve sınırlarını belirleyen 370 ve 371 inci maddelerini, yönetim kurulu üyelerini sorumluluktan kurtarmak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi tayin ederek, bütün yetkileri de bağımsız yönetim kurulu üyelerine devrederek özellikle vergisel açıdan sorumluluktan kurtulacaklarını düşünenler bulunmaktadır.
Torba yasa ile yapılan değişiklikten sonra yine bu konuda tarafımıza sorular veya talepler gelmeye başlamıştır.
Tahsilat genel tebliğinde bir değişiklik yoktur. Bize göre böyle durumlarda yönetim kurulu üyeleri kendileri yetki almasalar bile , vergisel açıdan bağımsız üye veya murahhas üyelerle birlikte sınırsız olarak sorumludurlar.
Bunun istisnasını yazımızın ilerleyen bölümlerinde amme alacakları tahsil usulü kanunu tebliğinden sonra belirteceğiz
Konuyu yasalar açısından inceleyelim.
                6552 sayılı Son torba yasa ile Anonim Şirketlerin temsilinde bazı değişiklikler yapan 133 üncü maddeden sonra 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yönetim kurulunun temsil yetkisinin kapsam ve sınırlarını düzenleyen 371. Maddesi aşağıdaki şekli almıştır.
TTK. MADDE 371-
 (1) Temsile yetkili olanlar şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukuki işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler. Kanuna ve esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla şirketin rücû hakkı saklıdır.
(2)Temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı işlemler de şirketi bağlar; meğerki, üçüncü  kişinin, işlemin işletme  konusu dışında  bulunduğunu  bildiği veya durumun gereğinden, bilebilecek durumda bulunduğu ispat edilsin. Şirket esas sözleşmesinin ilan edilmiş olması, bu hususun ispatı açısından, tek başına yeterli delil değildir.
(3)Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.
(4)Temsile yetkili kişiler tarafından yapılan işlemin esas sözleşmeye veya genel kurul kararına aykırı olması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilerin o işlemden dolayı şirkete başvurmalarına engel değildir.
(5)Temsile veya yönetime yetkili olanların, görevlerini yaptıkları sırada işledikleri haksız fiillerden şirket sorumludur. Şirketin rücû hakkı saklıdır.
(6)Sözleşmenin yapılması sırasında, şirket tek pay sahibi tarafından ister temsil edilsin ister edilmesin, tek pay sahipli anonim şirketlerde, bu pay sahibi ile şirket arasındaki sözleşmenin geçerli olması sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu şart piyasa şartlarına göre günlük, önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin sözleşmelerde uygulanmaz.
(7) Yönetim kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.
 
 
Cevdet Akçakoca
Bağımsız denetçi -YMM
 
 
 
 
Not: Okurlarımızın mübarek kurban
bayramını en içten dileklerimle kutlarım