Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

DUYURULAR

Yeni Sanayi Sicil Tebliği

 

Bursa; 02.12.2014
Yeni Sanayi Sicil Tebliği
   25.10.2014 tarih ve 29156 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SGM 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliği yeni usuller belirlemiştir.
   1- İlk Kayıt müracaatları, e-devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi sistemine elektronik ortamda yapılır.
    2- Kobilerin makine, tesisat, üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri elektronik ortamda beyannameye doldurulduktan sonra, kapasite raporu, ticaret sicil veya esnaf sicil gazetesi ile birlikte, dilekçe ekinde il müdürlüğüne verilir.
   3- Mikro işletme vasfındaki işletmeler de elektronik ortamda müracaattan sonra ilgili İl Müdürlüğü’ne müracaat evrakı ve belgeleri verir.
   4- İl Müdürlüğü yapılan müracaatları inceler, onaylar veya reddeder.
   5- Üretim yerinin bulunduğu ilin İl Müdürlüğü sorumluluğunda kayıt işlemleri yürütülür.
   6- Birden fazla üretim yeri varsa herbiri ayrı ayrı sanayi siciline kaydedilir.
   7- Sanayi siciline müracaatın uygun bulunması halinde Sanayi Sicil Belgesi İl Müdürlüğü tarafından tek nüsha olarak düzenlenir.
   8- Unvan, fiili üretim yeri, adresi ve ürün değişikliği veya ürün ilavesinde Sanayi Sicil Belgesi tarihinde değişiklik yapılmaz.
   9- Ancak fiili üretim yeri, adres değişikliği, ürün değişikliği, ürün ilavesi ile unvan değişikliği halinde Sanayi Sicil Belgesi değişikliği yapılır. Değişikliği İl Müdürlüğü yapar.
 10- Nevi değişikliğinde eski ünvanlı kayıt iptal edilir, yeni ünvanlı şirkete eski tarihli sicil belgesi verilir.
   11- Sanayi Sicil Belgesi iki yılda bir vize yapılır. Geriye dönük vize işlemi yapılmaz. Vize ilgili İl Müdürlüğünce yapılır.
   12- İşletme üretim faaliyetini sona erdirirse Sanayi Sicil Belgesi iptal edilir.
   13- Yıllık İşletme Cetveli,  e-devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi sistemi üzerinden elektronik ortamda verilir.
   14- Ürün sınıflaması için, Türkiye Sanayi ürünleri listesi esas alınır.
   15- Aynı adreste birden fazla firma bulunuyorsa, gerekli şartların olması halinde ayrı sanayi sicil belgesi verilir.
   16- Üretime başlamadan önce yapılan müracaatlarda, işletmenin üretime başladığında kaydedileceğine dair yazı verilir.
   Üretime geçildiğinde sanayi sicil belgesi verilir.
 
Yeminli Mali Müşavir(B&D)
Cevdet Akçakoca